Etický kodex společnosti CHIRŠ realitní kanceláře

Tento etický kodex byl přijat a schválen společnosti “CHIRŠ realitní kanceláře“. Tato ustanovení mají za účel zajistit profesionální úroveň ve společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“. Majitelé poboček – uživatele licence „CHIRŠ realitní kanceláře“ v určitých regionech a realitní poradci pracující v pobočkách společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se řídí tímto etickým kodexem a jsou povinni plnit všechna ustanovení a jednat v souladu s nimi.

Tato ustanovení se vztahují k chování uživatelů licence a realitních poradců společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ v souvislosti s obchody, vztahy s kolegy, vztahy s jinými zprostředkovateli, vztahy s klienty a potenciálními klienty.

Tato ustanovení mají napomáhat uživatelům licence a realitním poradcům společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ jednat způsobem prosazujícím dobré jméno a pověst společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ jako nejetičtější, nejprofesionálnější, nejzkušenější a nejúspěšnější společnosti v oblasti nemovitostí.

Zastupování zájmů klienta.

Ustanovení 1:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se zavazují, že se budou řídit následujícími ustanoveními, upravujícími standardy a strategii společnosti, jež ovlivňují činnost uživatelů licence (tj. zprostředkování nemovitostí v jejich, městě, okresu (obvodu), oblasti a státě).

Ustanovení 2:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se zavazují, že budou mít přehled o všech podstatných událostech, které mají vliv na sféru zprostředkování nemovitostí v jejich obci, městě, okresu (obvodu), oblasti a státě a zohledňovat je při vykonávání své činnosti.

Ustanovení 3:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se zavazují, že se budou pravidelně účastnit instruktáží, školení, kurzů zvyšování kvalifikace, že budou aktivně získávat aktuální informace v oblasti technologií a rovněž žádoucí návyky spojené s jejich kariérou realitních poradců a cílevědomě zvyšovat svoji profesionální úroveň.

Ustanovení 4:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ jsou povinni vyhnout se všem formám chování, které mohou poškodit klienta, potencionálního klienta, nebo dobré jméno společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“.

Ustanovení 5:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se zavazují hájit zájmy svých klientů, prosazovat je při každé příležitosti a současně se chovat spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu.

Ustanovení 6:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se zavazují poskytovat profesionální služby všem potenciálním klientům bez rozdílu jejich rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, fyzických a duševních omezení, vnějšího vzhledu, rodinného stavu, státní příslušnosti nebo jiných odlišností.

Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se nebudou účastnit programů nebo spiknutí, cílem kterých je diskriminace kohokoliv, z jakýchkoliv důvodů.

Ustanovení 7:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se zavazují poskytovat služby na úrovni určené společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“.

Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se zavazují k tomu, že nebudou poskytovat žádné konzultace či služby mimo jejich profesionální kompetence.

Ustanovení 8:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se zavazují neuzavírat smlouvou s více než jednou stranou obchodu aniž by na to upozornil všechny zúčastněné strany.

Ustanovení 9:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se zdrží umísťování vývěsek o prodeji, nájmu, pronájmu, výměně bez získání souhlasu všech vlastníků zastoupené nemovitosti.

Ustanovení 10:  Vyjednávání o nemovitosti, na kterou byla udělena výhradní práva na zastupování, provádí pouze realitní poradce zastupující tuto nemovitost. Ne však vlastník nemovitosti.

Výjimku tvoří případy, kdy realitní poradce „CHIRŠ realitní kanceláře“ vyjádři k tomu svůj souhlas.

Průhlednost v postupu prodeje.

Ustanovení 11:  Během práce s nemovitosti nebude nikdo z uživatelů licence a realitních poradců společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ uvádět prodávajícího, kupujícího nebo třetí osoby do omylu, a také se nesníží k podvodnému jednání, uvádění do omylu a šejdířství.

Ustanovení 12:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se budou vyhýbat zveličování, vyvolání klamného dojmu a zatajení skutečností relevantních a významných pro obchod nebo předmět nemovitosti.

Ustanovení 13:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ jsou povinni poskytovat přesné a pravdivé informace v jejich reklamě a prezentacích svých služeb.

Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ nebudou lhát nebo uvádět potenciální klienty a klienty do omylu.

Ustanovení 14:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ nebudou vyhledávat výhodu pro sebe nebo své příbuzné, kolegy z byznysu nebo pro právnickou osobu, u které má zástupce podílovou účast, bez toho aby o této skutečnosti uvědomil prodávajícího nemovitost. Při prodeji vlastní nemovitosti, zástupce s touto skutečností seznámí kupujícího.

Ustanovení 15:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ nebudou doporučovat či nabízet klientovi služby jiných společností nebo jiných právnických osob, se kterými mají komerční vztahy, aniž by na tuto skutečnost svého klienta upozornili.

Ustanovení 16:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se zavazují doporučovat svým klientům využití nezávislé právní nebo daňové konzultace, poslouží-li to zájmům klientů.

Ustanovení 17:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ zastupující potenciálního kupujícího se zavazují ho neprodleně upozornit na existenci smluvního vztahu se zprostředkovatelem, zastupujícím prodávajícího.

Ustanovení 18:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ zastupující potenciálního kupujícího na základě smlouvy se zavazují neprodleně upozornit na tuto skutečnost vlastníka nemovitosti, o kterou potenciální kupující jevil zájem.

Ustanovení 19:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ zastupující prodávajícího nemovitost se zavazují při první příležitosti upozornit potenciálního kupujícího na existenci smluvního vztahu s prodávajícím.

Ustanovení 20:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se zavazují každý podepsaný návrh ceny, který obdrží od potenciálního kupujícího neprodleně předložit prodávajícímu nemovitost.

Ustanovení 21:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se zavazují informovat o existenci podepsaného návrhu ceny, který obdrží od potenciálního kupujícího veškerým třetím osobám, které projeví zájem o spolupráci.

Ustanovení 22:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se zavazují vést zvláštní bankovní účet určený pro „svěřené peníze“ jeho klientů, které budou převedeny na tento účet na jeho zodpovědnost pro třetí osoby.

Ustanovení 23:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se zavazují neprovádět reklamu zastoupené nemovitosti, aniž by bylo použito jméno společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ a telefonní číslo odpovídající pobočky, která se tímto obchodem zabývá a budou v tom bránit i jiným subjektům spojeným s nimi.

Ustanovení 24:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se zavazují veškeré závazky, práva a povinnosti související s obchodem zaznamenat v písemné podobě a to tak, že budou obsahovat písemný souhlas všech zúčastněných stran.

Ustanovení 25:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se zavazují poskytnout kopii podepsané smlouvy kteréhokoliv typu každé straně, která tuto smlouvu podepsala svým úplným podpisem či iniciály.

Ustanovení 26:  Provize z obchodů, včetně obchodů uzavřených pomocí jiných zprostředkovatelů, bude uhrazena tomu uživateli licence společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“, který se obchodu zúčastnil. Ne však realitnímu poradci, který tento obchod zprostředkovával nebo jinému zprostředkovateli.

Spravedlivá konkurence.

Ustanovení 27:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se při výkonu svých pracovních povinností s klienty a s potencionálními klienty nebo s jinými zprostředkovateli (během telefonování i při osobním kontaktu) budou vždy představovat jako profesionální pracovníci ve sféře nemovitostí společnosti CHIRŠ realitní kanceláře.

Ustanovení 28:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ se nebudou pokoušet získat nespravedlivé převahy nad jinými zprostředkovateli.

Ustanovení 29:  V průběhu práce se uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ budou snažit vyhnout veškerým konfliktním situacím s jinými zprostředkovateli.

Ustanovení 30:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ nebudou veřejně kritizovat pracovní normy a hodnotit práci jiných zprostředkovatelů. Bude-li vyžádáno profesionální ohodnocení, bude hodnocení uživatelem licence a realitním poradcem společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ (pokud na to přistoupí) profesionální, čestné, spravedlivé a zdvořilé.

Ustanovení 31:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ mají právo zveřejnit fakta o prodeji nemovitosti i v případě, že se obchod uskutečnil ve spolupráci s jinými zprostředkovateli.

Uživatele licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ nebudou bránit jiným zprostředkovatelům ve zveřejnění faktů o prodeji nemovitosti ve spolupráci se společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“.

Ustanovení 32:  V případě společného obchodu uživatelů licence a realitních poradců společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ s jinými zprostředkovateli budou podmínky pro spolupráci určeny před zahájením spolupráce.

Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ nebudou tyto podmínky zahrnovat do smlouvy o výhradním zastupování nemovitosti.

Právo na získání provize a na způsob jejího rozdělení musí uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ a jiní zprostředkovatelé podílející se na obchodě určit předem.

K této dohodě však musí dojít nejpozději před podáním vlastníkovi nemovitosti návrhu ceny, podepsaného zájemcem o koupi, který se zúčastnil prohlídky.

Ustanovení 33:  Poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“, kteří obdrží jakoukoliv informaci o prodávané nemovitosti od uživatele licence nebo jiného poradce, se zavazují nepředávat tuto informaci třetím osobám, aniž k tomu obdrží souhlas uživatele licence zastupujícího nemovitost.

Ustanovení 34:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ mají právo nabízet klientům jiných zprostředkovatelů pouze ty služby a smlouvy, které jsou odlišné od služeb a smluv již poskytovaných klientům jinými zprostředkovateli.

Ustanovení 35:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ nebudou přesvědčovat o spolupráci majitele nemovitosti, který již má podepsanou výhradní smlouvu s jiným zprostředkovatelem. Fakt existence této smlouvy však nebrání uživatelům licence a realitním poradcům společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“, aby přesvědčovali o spolupráci poté, co je ukončena doba platnosti výhradních práv na zastupování nemovitosti jinými zprostředkovateli.

Odmítne-li jiný zprostředkovatel sdělit datum ukončení výhradní smlouvy a podmínky jejího uzavření, uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ mají právo kontaktovat prodávajícího za účelem získání těchto informací a posouzení podmínek, na základě kterých by mohli v budoucnu zastupovat prodávajícího.

Ustanovení 36:  Kontaktuje-li majitel nemovitosti uživatele licence nebo realitního poradce společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ za účelem prodeje nemovitosti, na kterou má však podepsanou výhradní smlouvu na zastupování s jiným zprostředkovatelem, získají uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ právo posoudit podmínky, na základě kterých by mohly zastupovat prodávajícího v budoucnu, a to však pouze za podmínky, že neiniciovali tento kontakt přímo nebo nepřímo.

Ustanovení 37:  Uživatelé licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ nebudou distribuovat písemné materiály, přemlouvající ke spolupráci majitele, na jejichž nemovitosti existují exkluzivní práva na zastupování u jiných zprostředkovatelů.

Výjimkou jsou případy, v nichž jsou výše uvedené úkony součástí velkého projektu poštovní distribuce, která přímo nesměřuje k těm majitelům, na jejichž nemovitosti existují exkluzivní práva u jiných zprostředkovatelů.

Ustanovení 38:  Před získáním práv na zastupování nemovitosti se uživatel licence a realitní poradci společnosti „CHIRŠ realitní kanceláře“ zavazují vynaložit všechna úsilí ke zjištění, zda-li se na danou nemovitost vztahuje platná smlouva s jiným zprostředkovatelem.

 

Prodáváte? Máme pro vás kupce!

Vyhledat kupce

Dostávejte nové nabídky automaticky

Zadat požadavky

Zjistěte tržní cenu Vašeho bytu.

Použít kalkulačku

Osobní zodpovědnost je tajemstvím našeho úspěchu.

Vyhledat poradce