Právní ujednání

Franšízová síť poboček CHIRŠ je tvořena jednotlivými partnery (franchizanty) CHIRŠ, jako právně samostatnými podnikatelskými subjekty provozujícími jednotlivé realitní kanceláře pod označením „CHIRŠ realitní kanceláře“. Aktuální seznam partnerů (franchizantů) CHIRŠ včetně souvisejících údajů je uveřejněn na adrese www.chirs.cz/pobocky

Každá pobočka CHIRŠ je nezávislou firmou, která hospodaří a je vedená samostatně. Za jednotlivé partnery CHIRŠ jsou oprávněni ve všech věcech jednat výlučně jejich statutární orgány, a to způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, a dále jsou ve vymezeném rozsahu oprávněny jednat pouze osoby k tomu písemně pověřené či zmocněné, které se prokážou udělenou plnou mocí.

-------------------

Vždy zkontrolujte, je-li jednající s Vámi osoba skutečně vedena na některé z poboček CHIRŠ (tady) a vyžadujte prokázání se plnou mocí!

-------------------

Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

-------------------

Kupní cena (resp. cena nájmu) uvedená na webových stránkách u jednotlivých nemovitých věcí je pouze orientační a může být na základě jednání mezi prodávajícím, kupujícím (resp. pronajímatelem, nájemcem) a zprostředkovatelem upravena.

Jakýkoli text a údaje uveřejněné na těchto webových stránkách májí pouze orientační a informativní charakter, a nezavazují jednotlivé partnery CHIRŠ k uzavření jakékoli smlouvy ani nezakládají předsmluvní odpovědnost.

-------------------

Každá smlouva s jednotlivými partnery CHIRŠ, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu.

Smlouva bude uzavřena až okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran na konečném znění příslušné smlouvy, odsouhlaseném všemi stranami obchodu. 

Společnosti a jednotlivé partnery CHIRŠ a příslušný vlastník nemovité věci si vyhrazují právo na vyjednávání s dalšími zájemci o koupi, resp. pronájem nemovité věci, a to až do okamžiku uzavření rezervační smlouvy s konkrétním zájemcem o koupi, resp. pronájem příslušné nemovité věci.

-------------------

Dle podmínek bodu 6.2 Smlouvy o realitním zprostředkování, v případě výpovědi smlouvy ze Strany prodávající před uplynutím doby platnosti, aniž by bylo dosaženo jejího účelu, je Strana prodávající povinna uhradit zprostředkovateli veškeré náklady, prokazatelně vzniklé při provádění činnosti dle této smlouvy.

Hodinová sazba realitního poradce CHIRŠ stanovená pro účely vyúčtování nákladů, vzniklých při provádění činnosti dle Smlouvy o realitním zprostředkování je 1.300,- Kč/hod.

Výkaz o zúčtovatelných nákladech, které vznikly zprostředkovateli při provádění činnosti dle Smlouvy o realitním zprostředkování a fakturu na úhradu těchto nákladů zašle zprostředkovatel Straně prodávající nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne ukončení Smlouvy o realitním zprostředkování.

Náhledy účetních dokumentů k jednotlivým položkám včetně faktur od externích dodavatelů služeb jsou k nahlédnutí v kanceláři zprostředkovatele.

-------------------

Potřebujete poradit? Nevíte na koho se obrátit?

Napište nám, obratem Vás budeme kontaktovat

Prodáváte? Máme pro vás kupce!

Vyhledat kupce

Dostávejte nové nabídky automaticky

Zadat požadavky

Zjistěte tržní cenu Vašeho bytu.

Použít kalkulačku

Osobní zodpovědnost je tajemstvím našeho úspěchu.

Vyhledat poradce