Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

 

Společnost CHIRŠ (dále jen „CHIRŠ realitní kanceláře“ nebo „správce“)

jako provozovatel webových stránek www.chirs.cz a poskytovatel franchizové licence sítě realitních kanceláří CHIRŠ zpracovává jako správce osobní údaje návštěvníků webových stránek a zákazníků realitních kanceláří CHIRŠ (společně také jen „subjekt údajů“ či „Vy“).

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace zejména o následujícím:

-      jaké Vaše osobní údaje CHIRŠ realitní kanceláře zpracovává a k jakým účelům;

-      z jakého důvodu a jakým způsobem CHIRŠ realitní kanceláře Vaše osobní údaje zpracovává;

-      komu CHIRŠ realitní kanceláře Vaše osobní údaje předává;

-      jaká jsou Vaše práva ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům a ke společnosti CHIRŠ realitní kanceláře.

Seznamte se prosím s těmito informace předtím, než začnete využívat naše webové stránky, uzavřete s námi smlouvu, případně nám dáte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Společnost CHIRŠ realitní kanceláře ustanovila funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů je možno kontaktovat následujícími způsoby:

tel.: +420 775 755 509

e-mail: poverenec@chirs.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává dohledovou činnost v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů správce a plní další úkoly uložené mu právními předpisy.

2.         Osobní údaje, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

2.1      Osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. Patří sem například Vaše jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo či datum narození.  

Naše webové stránky můžete v zásadě využívat i bez uvedení svých osobních údajů. Pro používání jednotlivých služeb však může být aplikována jiná úprava, na niž Vás zvlášť upozorníme. Zejména, zaregistrujete-li se u nás za účelem odběru novinek, tzv. newsletterů, a/nebo budete-li chtít prostřednictvím našich webových stránek objednat naše služby, je nezbytné, abyste pro tento účel uvedli určité údaje.

Budeme v zásadě shromažďovat a ukládat pouze takové údaje, které nám sami sdělíte tím, že je vložíte do našich připravených vzorů nebo budete jakýmkoli jiným způsobem aktivně spolupracovat s našimi webovými stránkami (vyjma cookies, které popisujeme v našich informacích o používání cookies). Viz níže.

Společnost CHIRŠ realitní kanceláře získává osobní údaje zákazníků a zájemců o služby zejména z následujících zdrojů: (i) vyplněním elektronického formuláře na webových stránkách přímo od subjektů údajů a/nebo (ii) od svých obchodních partnerů (franchizantů) – provozovatelů poboček sítě realitních kanceláří CHIRŠ.

Franšízová síť realitních kanceláří CHIRŠ je tvořena společností CHIRŠ realitní kanceláře jako franchizorem a jednotlivými partnery (franchizanty) CHIRŠ, jako právně samostatnými podnikatelskými subjekty provozujícími jednotlivé realitní kanceláře pod označením „CHIRŠ realitní kanceláře“. Aktuální seznam partnerů (franchizantů) CHIRŠ včetně souvisejících údajů je uveřejněn na adrese www.chirs.cz/pobocky.

V případě, že zákazník uzavře smlouvu s některým z franchizových partnerů CHIRŠ, resp. mu sdělí své osobní údaje, jsou jeho osobní údaje uloženy do databáze společnosti CHIRŠ realitní kanceláře. O tom je zákazník vždy před sdělením svých osobních údajů informován.

2.2      Zpracování osobních údajů

Pojem zpracování osobních údajů zahrnuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o smluvním vztahu, pro plnění povinností ze smluvního vztahu, pro splnění povinností dle právních předpisů, jakož i pro účely identifikace subjektu údajů. Při uzavření smlouvy či poskytnutí služby je třeba některé osobní údaje společnosti CHIRŠ realitní kanceláře jako správci osobních údajů poskytnout - bez poskytnutí požadovaných osobních údajů nelze smluvní vztah uzavřít či v něm pokračovat (resp. poskytnout příslušnou službu).

2.3      Používání cookies

Na našich webových stránkách používáme různé cookies, abychom zlepšili Váš uživatelský komfort, analyzovali Váš způsob používání našich webových stránek a mohli Vám nabízet reklamu šitou na míru. Vzhledem k tomu, že se různé nástroje a cookies pravidelně obměňují, rozhodli jsme se, že shrneme informace ohledně námi používaných cookies samostatně. Viz níže.

Informace o používání cookies představují nedílnou součást těchto informací o zpracování a ochraně osobních údajů.

2.4      Právní základ pro zpracování

Osobní údaje, které získáme prostřednictvím shora uvedených cookies nebo tak, že nám je výslovně sdělíte, zpracováváme vždy pouze k účelům, ke kterým nám byly předány.

Aby správce mohl zpracovávat osobní údaje, musí mít právní titul, na jejichž základě lze osobní údaje zpracovávat. Každé zpracování osobního údaje má tedy svůj účel. Účely zpracování osobních údajů se rozlišují následovně:

-        účely, k nimž není vyžadován souhlas subjektu údajů – jedná se zejména o zpracování, které je nezbytné pro (i) splnění smlouvy či jiného právního jednání, (ii) ochranu oprávněných zájmů správce (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely, informování zákazníků o aktivitách správce a podobně) a (iii) splnění právní povinnosti správce.

          Aby bylo možné uzavírat smlouvy a/nebo zajišťovat plnění vzájemných práv a povinnosti, je nutné zpracovávat osobní údaje uvedené ve smlouvách a/nebo registračních formulářích. K takovému zpracování osobních údajů není třeba Vašeho souhlasu. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů však nelze uzavřít a/nebo splnit smlouvu či poskytnout požadovanou službu. Nemáte povinnost své osobní údaje společnosti CHIRŠ realitní kanceláře, případně jejímu franchizovému partnerovi, poskytnout; v takovém případě je však společnost CHIRŠ realitní kanceláře, případně její franchizový partner, oprávněna neuzavřít smlouvu nebo neposkytnout požadovanou službu.

          V případě sjednávání/uzavírání smlouvy budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu úplné realizace smlouvy, tedy až do uplynutí promlčecích lhůt, stejně jako do uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání předepsaných dokumentů a údajů, a kromě toho případně až do ukončení případných právních sporů, u nichž mohou být osobní údaje využity jako důkazní prostředek.

-        účely, pro které lze osobní údaje zpracovávat jen na základě souhlasu subjektu údajů - zpracování osobních údajů, které pro správce nevyplývá z právních předpisů, může být prováděno jen s Vaším souhlasem.

          V určitých případech je možné, abyste nám sami sdělili své osobní údaje a udělili souhlas s jejich zamýšleným zpracováním -  na tuto skutečnost Vás však zvlášť upozorníme. Vámi zadané osobní údaje v takovém případě používáme výhradně v rámci splnění uvedeného účelu zpracování, například za účelem zasílání reklamních a informačních materiálů.

Poskytnutí takového souhlasu je zcela na Vašem rozhodnutí a udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Poskytnete-li nám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou / budou účely zpracování a doba zpracování uvedeny přímo v tomto souhlasu. Společnost CHIRŠ realitní kanceláře je oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu nejméně po dobu uvedenou v souhlasu, nejdéle však do jeho odvolání.

Společnost CHIRŠ realitní kanceláře je tzv. povinnou osobou dle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, na základě kterého je povinna provádět identifikaci a kontrolu svých klientů. V důsledku toho může být společnost CHIRŠ realitní kanceláře povinna zjišťovat zákonem stanovené osobní údaje svých klientů, případně jejich zástupců. Společnost CHIRŠ realitní kanceláře neuzavře se subjektem údajů smlouvu o poskytování služeb, pokud subjekt údajů odmítne sdělit své osobní údaje za účelem provedení jeho identifikace a/nebo kontroly dle zákona.

Berte prosím na vědomí, že je Vaší povinností uvádět své osobní údaje vždy správně, úplně a pravdivě.

3.         Newslettery a přímý marketing

Na našich webových stránkách se můžete bezplatně přihlásit k odběru našeho newsletteru, prostřednictvím kterého obdržíte v pravidelných intervalech veškeré aktuality a informace o aktivitách realitních kanceláří CHIRŠ. 

Již při prvním přihlášení k odběru našeho newsletteru uložíme Vaši IP adresu a údaje o datu a čase Vašeho přihlášení, abychom byli připravení pro případ, že by třetí strana zneužila Vaši e-mailovou adresu a přihlásila Vás bez Vašeho vědomí k odběru našeho newsletteru. Další osobní údaje v souvislosti s odběrem našeho newsletteru neshromažďujeme ani nezpracováváme, poskytnuté údaje používáme výlučně pro účely odběru newsletteru.

Pokud proti takovému počínání nevznesete námitku, předáváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu v rámci sítě realitních kanceláří CHIRŠ pro účely analýzy chování zákazníků a předání z ní vyplývajících informací k reklamním účelům.

Nedochází k předání Vašich osobních údajů poskytnutých v souvislosti s přihlášením k odběru newsletteru třetím stranám, které nejsou součástí sítě realitních kanceláří CHIRŠ. Odběr našeho newsletteru můžete kdykoliv zrušit, podrobnosti k odhlášení odběru naleznete v e-mailu a v každém z newsletterů.

4.         Předávání osobních údajů

Společnost CHIRŠ realitní kanceláře má řadu partnerů (franchisantů), se kterými tvoří síť realitních kanceláří CHIRŠ. Je pro nás důležité poskytnout Vám nejlepší možný servis a kompletní podporu, v důsledku čehož společně s našimi smluvními partnery v rámci splnění našich smluvních povinností používáme a vzájemně si předáváme Vaše osobní údaje.

Je-li to nutné ke splnění účelu zpracování osobních údajů nebo nezbytné pro plnění našich povinností, můžeme předat Vaše osobní údaje též externím dodavatelům – zpracovatelům osobních údajů, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů. Osobní údaje tak mohou být předány zejména poskytovatelům IT služeb, logistických služeb, marketingovým agenturám a poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb.

5.         Social Media Plugins

Na naší webové stránce je dále rovněž možná interakce s různými sociálními sítěmi prostřednictvím takzvaných pluginů. Těmito sociálními sítěmi jsou:

  • sociální síť Facebook, provozovaná společností Facebook Ireland Ltd se sídlem na adrese Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irská republika;
  • sociální síť Youtube, provozovaná společností Youtube LLC se sídlem na adrese Cherry Avenue 901, San Bruno, Kalifornie 94066, Spojené státy americké;
  • sociální síť Instagram, provozovaná společností Instagram LLC se sídlem na adrese Willow Road 1601, Menlo Park, Kalifornie 94025, Spojené státy americké;
  • sociální síť Google+, provozovaná společností Google LLC se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, Spojené státy americké.

Pokud kliknete na plugin jedné z těchto sociálních sítí, dojde k jeho aktivaci a propojení s příslušným serverem provozovatele sociální sítě. Na rozsah a obsah údajů, které budou v důsledku kliknutí na daný plugin předány příslušnému provozovateli jedné z těchto sociálních sítí, nemáme vliv.

V případě, že se budete chtít informovat o typu, rozsahu a účelu osobních údajů, které provozovatelé těchto sociálních sítí shromažďují, doporučujeme Vám přečíst si ustanovení o ochraně osobních údajů příslušné sociální sítě.

6.         Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů, jehož osobní údaje zpracováváme, máte právo

-        na přístup ke svým osobním údajům - na základě uplatnění práva na přístup k osobním údajům Vám poskytneme informace, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, jakou povahu takové zpracování má a jakým příjemcům osobní údaje předáváme; dále Vám poskytneme informace o dalších právech, které můžete v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů využít; s ohledem na ochranu Vaší osoby, tedy aby žádná nepovolaná osoba nezískala přístup k Vašim osobním údajům, může být nezbytné, abychom vhodným způsobem ověřili Vaši identitu;

-        na opravu osobních údajů - na základě uplatnění práva na opravu opravíme bez zbytečného odkladu nepřesný osobní údaj;

-        na výmaz osobních údajů - na základě uplatnění práva být zapomenut vymažeme označené osobní údaje; osobní údaje však nevymažeme, pokud je jejich zpracování založeno na platném právním titulu, zejména pokud je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků;

-        na omezení zpracování osobních údajů - na základě uplatnění práva na omezení zpracování osobních údajů případně omezíme zpracování Vámi označených osobních údajů; po dobu omezení zpracování osobních údajů budeme moci zpracovávat dotčené osobní údaje pouze s Vaším souhlasem, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné osoby;

-        na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné - na základě uplatnění práva na přenositelnost údajů přeneseme Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu zvolenému správci osobních údajů; není-li přímý přenos jinému správci technicky proveditelný, poskytneme osobní údaje přímo Vám;

-        kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování – po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebudeme oprávněni využívat Vaše osobní údaje pro účely specifikované v odvolaném souhlasu.

Z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace, můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které jsou nezbytné v souvislosti s oprávněnými zájmy naší společnosti nebo třetích stran. Vaše osobní údaje nebudou po vznesení námitky dále zpracovávány, pokud nebudou existovat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. Také proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoliv, s platností do budoucna, vznést námitku.

Přijímání elektronických obchodních sdělení je možno zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Při uplatnění práv ohledně zpracování osobních údajů, popř. pokud budete chtít některé informace poskytnuté v tomto dokumentu blíže vysvětlit, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 1 výše, a to buď na našich obecných kontaktních místech, nebo u pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním a ochranou osobních údajů.

Dále máte právo podat proti CHIRŠ realitní kanceláře jako správci osobních údajů stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová schránka: www.uoou.cz).

 

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

  • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
  • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
  • nezbytné, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

 

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, využíváne třetími stranami tyto cookie podporují naše reklamní aktivity (např. Facebook, Google Adwords, Google Analytics, Sklik, Google, Smartlook pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 

 

Prodáváte? Máme pro vás kupce!

Vyhledat kupce

Dostávejte nové nabídky automaticky

Zadat požadavky

Zjistěte tržní cenu Vašeho bytu.

Použít kalkulačku

Osobní zodpovědnost je tajemstvím našeho úspěchu.

Vyhledat poradce